... ... Kelly Howard - Slate Smokey Topaz Petite Vase | ART Elements Gallery

Slate Smokey Topaz Petite Vase

by: Kelly Howard

Glass

Kelly Howard

6" height x 7" width x 7" depth