... ... Kelly Howard - Orange Smoky Topaz Oval Vase | ART Elements Gallery

Orange Smoky Topaz Oval Vase

by: Kelly Howard

Glass

Kelly Howard

10" height x 10" width x 4" depth