... ... Kelly Howard - Orange Smokey Topaz Oval Vase | ART Elements Gallery

Orange Smokey Topaz Oval Vase

by: Kelly Howard

Glass

Kelly Howard

10" height x 10" width x 4" depth